फोर्ट विल्यम –१ : कॅनडाच्या आँटॅरिओ प्रांतातील १९७० पर्यंतचे शहर. लोकसंख्या ४८,२०८ (१९६६). १९७० मध्ये फोर्टविल्यम, पोर्टआर्थरवइतरदोननगरांचेमिळून ‘थंडरबे’ (लोक. १,१९,२५३ – १९७६) हेएकचमोठेशहरकरण्यातआले. फोर्टविल्यमडलूथच्याईशान्येस३२०किमी. सुपीरिअरसरोवराकाठीकमिनिस्टिक्वीयानदीमुखाशीवसलेआहे. याच्याउत्तरेस६किमी. अंतरावरपोर्टआर्थरहेबंदरआहे. दळणवळणवव्यापारयांचेहेकेंद्रअसूनयाचापरिसरसोने, चांदीवतांबेयांच्याखाणींनीसमृद्धआहे. धान्यसाठवणाच्यासोयींबाबतहेविख्यातआहे.

प्येर एस्प्री राडीसाँव स्यर द ग्रोझेये हे फ्रेंच समन्वेषक १६५५मध्ये या प्रदेशात आले. १६७८च्या सुमारास हे फ्रेंचांनी लोकर व्यापाराचे प्रमुख केंद्र बनविले आणि कमिनिस्टिक्वीया हा किल्ला येथे बांधला (१७१७). मात्र माकेंझी रॉडरिक याने येथील किल्ल्याची पुनर्रचना करेपर्यंत (१७९८) येथील लोकसंख्या विरळच होती. ‘नॉर्थवेस्ट फर ट्रेडिंग कंपनी’ने १८०२मध्ये त्याचा ताबा घेतला व कंपनीचा मुख्य व्यवस्थापक मागिलिव्हस विल्यम याच्या नावावरून यास ‘फोर्ट विल्यम’ असे नाव देण्यात आले (१८०७). १९०७मध्ये यास शहराचा दर्जा मिळाला. लोकर उद्योगाप्रमाणेच कागद उद्योग हा येथील प्रमुख व्यवसाय असून येथे विमानांचे सुटे भाग, लाकूडकाम, अवजड वाहने इ. उद्योगांचाही विकास झालेला आहे. सरोवरे, टेकड्या, शिकारीसाठी उपयुक्तअशी जंगले इत्यादींमुळे याचा परिसर निसर्गरम्य झालेला आहे त्यामुळे पर्यटकांचे ते आकर्षण ठरले आहे. 

ओक, द. ह.