अंगवध : शरीराच्या एखाद्याच विभागाची किंवा विभागातील स्नायूंची चलनवलनशक्ती बंद पडल्यास त्या अवस्थेस ‘अंगवध’ म्हणतात. शरीराची एक बाजूस लुळी पडल्यास त्या अवस्थेला ‘पक्षाघात’ असे नाव आहे.

पहा : पक्षाघात.

ढमढेरे, वा. रा.