पूर्वी थाटातील राग : भातखंडे पद्धतीनुसार पूर्वी थाटात पुढील रागांचा समावेश होतो : (१)पूर्वी, (२) श्री, (३) गौरी, (४) रेवा, (५) मालवी, (६) त्रिवेणी, (७) टंकी, (८) पूरियाधनाश्री, (९) जैतश्री, (१०) दीपक, (११) परज, (१२) वसंत व (१३) विभास. शेवटचे तीन राग वगळता बाकीचे सर्व राग सायंगेय आहेत. पूर्वी थाटातील रागांचे दोन उपवर्ग पडतात : (१) पूर्वी अंग घेणारे राग व (२) श्री अंग घेणारे राग. श्री, गौरी, मालवी, त्रिवेणी, टंकी व वसंत हे राग श्री अंग घेतात. हंसनारायणी आणि मनोहर याही रागांचा पूर्वी थाटात समावेश करावा, असे आधुनिक मत आहे. पूर्वी थाटात रे, म, ध हे स्वर विकृत असून बाकीचे स्वर शुद्ध असतात.

संदर्भ : भातखंडे, विष्णुनारायण, भातखंडे संगीत शास्त्र भाग तिसरा, हाथरस, १९५६.

रानडे, अशोक.