निवाड्याचा ​दिवस: ज्यू,​ख्रिस्ती व इस्लाम धर्मांतील एक संकल्पना. ज्यू भविष्यवाद्यांचे असे भा​कित आहे, की एका ठरा​विक वेळी येहोवा (परमेश्वर) येणार आहे आ​णि धा​र्मिक व अधा​र्मिक, चांगले व वाईट ह्यांचा ​निवाडा स्वतः करणार आहे. केवळ येहोवाच्या इच्छेवरच हा निवाडा अवलंबून असेल, ही घटना जगाच्या अंतःसमयी घडणार आहे.त्यासमयी अधर्माचरणी व दुष्ट ‌‌‌लोकांचा नायनाट करून परमेश्वर सर्व जगभर आपले राज्य (देवाचे राज्य) स्थापन करील (एमस वा अमोस – ५ : १८·२४). हा ​निवाड्याचा ​दिवस चालू काळातच येईल, असा नव्या कराराचा सूर आहे. नव्या करारातील ‘प्रे​षितांची कृत्ये’–१७:३१ ‘रोमकरास पत्र’ –२:५, १६ ‘करिंथकरास दुसरे पत्र – ५:१० ‘प्रकटीकरण –२०:१११५इ.उताऱ्यांत ह्या अर्थाची वचने आढळतात.

इस्लाममध्येही ह्या अं​तिम निवाड्याच्या ​दिवसाची संकल्पना असून ​तिला ‘अल्-​कियाम’ वा ‘​कियामत’ अशा संज्ञा आहेत. हा सृष्टीचा प्रलयकाल अथवा शेवटचा ​दिवस असून या ​दिवशी सर्व मृतात्मे आपापल्या कबरींतून बाहेर येऊन ईश्वरासमोर आपापल्या पापपुण्याचा ​हिशेब देतील आ​णि त्यानुसार त्यांना गती प्राप्त होईल, ‌‌‌अशी समजूत आहे. इस्लाममधील ही संकल्पना ज्यू व ख्रिस्ती धर्मांतील संकल्पनेवर आधारलेली आहे. ह्या ​तिन्ही धर्मांतील ह्या संकल्पनेचे मूळ पारशी धर्मांतील संकल्पनेत असण्याची बरीच शक्यता अभ्यासक मानतात.

जीवाच्या मरणोत्तर​स्थितीबाबतचा ​विचार सर्वच धर्मांत कमी-अ​धिक प्रमाणात केल्याचे ​दिसते. सृष्टीची उत्पत्ती, ​स्थिती व लय अथवा प्रलय ह्यांपैकी प्रलयाशी सर्व जीवांच्या मरणोत्तर​स्थितीचा घ​निष्ट संबंध जोडला गेला व पूर्व कर्मानुसार जीवाची चांगली वा वाईट मरणोत्तर​स्थिती क​ल्पिली गेली. [→मरणोत्तर​स्थिती​विज्ञान प्रलय]. ‌‌‌पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक ह्या कल्पनांचाही जीवाच्या बऱ्यावाईट पूर्वकर्मांशी संबंध ​निग​डित करून त्याला त्यानुसार ती ती गती प्राप्त होते, असे मानण्याकडे सर्वच धर्मांचा कल आहे.

आयरन, जे. डब्ल्यू. साळवी, प्रमिला