किन्नर-१ : अतिमानवी योनीतील एक वर्ग. ‘विद्याधरोप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः’ या अमरकोशातील श्लोकात देवयोनीत त्यांचा अंतर्भाव केला आहे. किंपुरुष, तरंगवदन अथवा अश्वमुख आणि मयू अशीही त्यांची नावे आहेत. अमरकोशात कुबेरास त्यांचा स्वामी म्हटले आहे.

किन्नर : भित्तिचित्र,अनुऱाघपुरकिन्नरी-शिल्प,रामेश्वर

‘किंपुरूषोवै मयुः’ असा यांचा शतपथब्राह्मणात (७⋅५⋅२⋅३२) उल्लेख आहे. किन्नर हे देवांशरूप असल्याकारणाने त्यांना गौण देवता मानतात. मुख अश्वाचे आणि शरीर मानवाचे असा हा प्राणी आहे. ते वानर असावेत, असे कीथ व मॅक्डॉनाल्ड यांचे मत आहे. बौद्धकल्पनेनुसार किन्नर अर्धपक्षी व मानवमुख असतात. काही पुराणांत त्यांची उत्पत्ती ब्रम्हदेवाच्या अंगुष्ठापासून मानली आहे, तर काही पुराणांत त्यांना कश्यपाची प्रजा म्हटले आहे. गंधमादन पर्वतावर त्यांचा निवास असतो. ते एक महिना पुरुष व एक महिना स्त्री असतात, असाही उल्लेख आढळतो. कालिदासाने त्यांच्या मधुर गायनाचा व हिमालयावरील वास्तव्याचा उल्लेख केला आहे. वाङ्मयात किन्नरयुगुले अथवा किन्नरमिथुने असा यांचा उल्लेख असतो. ती परस्परानुरक्त असतात. फुलांचे ताटवे, लताकुंज आणि निर्झर ही त्यांची आवडती स्थाने आहेत. नृत्य व गायन यांत ते निपुण असतात.

सुर्वे, भा. ग.