बुरगुंड : (हिं. बारा लेसुरा गु. पिस्ताण क. चांदले लॅ. कॉर्डिया बॉलिचाय कुल-बोरॅजिनेसी). या मध्यम उंचीच्या वृक्षाचा प्रसार गुजरात, दख्खन, कारवार, पश्चिम भाग इ. ठिकाणी सामान्यपणे पानझडी जंगलात आहे. याची पाने मोठी, लंबवर्तुळाकृती किंवा काहीशी अंडाकृती, गुळगुळीत, खालच्या बाजूस दाट केसाळ असून वरच्या बाजूच्या अपित्वचेत खटिकापुंज (कॅल्शियम कार्बोनेटाचे पुंजके) नसतात.फुले पांढरी, शेंडयाकडे किंवा बाजूस परिमंजरीय वल्लीवर [⟶ पुष्पबंध ] डिसेंबर – जानेवारीत येतात. अश्मगर्मी (आठळीयुक्त) फळे तळाकडे गोलसर, वर टोकदार असून एप्रिल-मेमध्ये येतात. ती शामक (दाहनाशक), कफोत्सारक (कफ पाडून टाकणारी) व स्तंभक (आकुंचन करणारी) असून श्वासनलिकाविकार व मूत्रमार्गातील आग यांवर उपयुक्त असतात. लाकूड व इतर उपयोग याच्याच वंशातील ⇨भोकराप्रमाणे व इतर सामान्य शारीरिक लक्षणे ⇨बोरॅजिनेसी कुलात (भोकर कुलात) वर्णिल्याप्रमाणे असतात. भारतात बुरगुंडाच्या कॉर्डिया या वंशातील सु.१४ जाती आढळतात. गुजराती भाषेत बुरगुंड हे नाव भोकराला (सं. बहुबारक) दिलेले आढळते.

जमदाडे, ज. वि.