आश्चोतन : (आयुर्वेद). नेत्ररोगावर करावयाचा एक उपचार. डोळा औषधात बुडवणे, औषधाचे थेंब त्यात घालणे व त्यावर औषध शिंपडणे या औषधिक्रिया करणे म्हणजे आश्चोतन होय.

जोशी, वेणीमाधवशास्त्री