जर्सीसिटी : अमेरिकेच्यासंयुक्तसंस्थानांपैकीन्यूजर्सीराज्याच्याईशान्यभागातहॅकिनसॅकवहडसनह्यादोननद्यांदरम्यानवसलेलेशहर. लोकसंख्या२,६०,५४५ (१९७०). तेन्यूयॉर्कच्यापश्चिमेसहडसननदीपलीकडेअसूनह्यादोनशहरांमध्येनदीतून, तिच्याखालीलबोगद्यातीललोहमार्गानेवखुष्कीचेदळणवळणचालूअसते. जर्सीसिटीहेव्यापार, उद्योगधंदेवदळणवळणांचेमोठेकेंद्रआहे. मांसडबाबंदकरणे, रसायने, पत्र्यांचेडबे, यंत्रेवधातूशुद्धकरणे, रेल्वेएंजिने, खनिजतेलापासूनचेपदार्थ, लोखंडवपोलाद, साबण, पेन्सिली, सिगारेट, पादत्राणे, सौंदर्यप्रसाधनेवगैरेहरतऱ्हेचीउत्पादनेयेथेहोतात. सेंटपीटर्स, जॉनमार्शल, राज्यशिक्षकवपदवीपूर्वइ. महाविद्यालयेयेथेआहेत. १९१६सालीपंचमस्तंभीयांच्याकारवायांमुळेह्याशहरातस्फोटहोऊनशस्त्रास्त्रांचाएककारखानाभुईसपाटझाला. रेल्वेआणिजुनामॉरिसकालवायांमुळे१८३०नंतरशहराचाऔद्योगिकविकासझपाट्यानेझाला. न्यूयॉर्कबंदराचाचएकभागअसल्यामुळेयेथपर्यंतसागरीबोटीयेतात. भुयारीलोहमार्गाचेहीहेमहत्त्वाचेस्थानकआहे. येथीललिंकनचापुतळावयुद्धस्मारकप्रेक्षणीयआहे.

लिमये, दि. ह.