जरबेराजमेसोनी : (इं. बार्बर्टनडेझी, ट्रान्सव्हालडेझी कुल-कंपॉझिटी). हीखुजी, बहुवर्षायू (अनेकवर्षेजगणारी) वकाहीशीकेसाळ ⇨ओषधी  मूळचीद. आफ्रिकेतीलअसूनतिचाप्रसारइतरत्रबागांतून, मैदानीप्रदेशांत, टेकड्यांतसर्वत्रझालाआहे. हीवाफ्यांत, वाफ्यांच्याकडेनेअथवाकुंड्यांतलावण्यासकिंवाहिचीफुलेकापूनफुलदाणीतघालूनठेवण्यासफारसोयीचीअसतात. जमिनीवरखोडनसतेवजमिनीतनाममात्रचअसते. पानांच्याखालच्याबाजूसलोकरीसारखीलवअसूनपानेजमिनीलगतझुबक्याने (गुच्छ) येतात तीभाल्यासारखी१५·२सेंमी. लांबअसूनथोडीफारविभागलेलीवदातेरीअसतात. फुलांचेस्तबक [फुलोरे → पुष्पबंध] पानांच्याझुबक्यांतूनसु. ४०सेंमी. लांबदेठावरहिवाळ्यातवउन्हाळ्याच्याआरंभीयेतात. स्तबकाचाव्यास१२·५–१५सेंमी. असूनत्यातीलबाहेरीलकिरणपुष्पके (लहानफुले) पिवळी, लाल, पांढरी, गुलाबीकिंवानारिंगीअसतातवमध्यवर्तीबिंबपुष्पकेपिवळीअसतात [→ कंपॉझिटी फूल]. एकेरीवदुहेरीकिरणपुष्पकांचेविविधरंगीप्रकारसंकरानेकाढलेआहेतवतेबागेचीशोभावाढवितात. स्तबकेफुलदाणीतबरेचदिवसटिकतात. यावनस्पतीच्यायशस्वीलागवडीकरितासुपीकजमीनवभरपूरसुर्यप्रकाशआवश्यकअसतो. पानांचेझुबकेकाढूनविभागूनपुन्हा२५–३०सेंमी. अंतरावरलावूनकिंवाबियांपासूननवीनलागवडकरतायेते.

जमदाडे, ज. वि.

जरबेरा जमेसोनी