फ्रान्सियम :  एक धातुरूप किरणोत्सर्गी  ( भेदक कण वा किरण बाहेर टाकणारे )  मूलद्रव्य .  रासायनिक चिन्ह Fr.  क्षारीय धातूंपैकी म्हणजे आवर्त सारणीच्या [ इलेक्ट्रॉन रचनेनुसार केलेल्या मूलद्रव्यांच्या कोष्टकरूप मांडणीच्या ⟶ आवर्त सारणी ]  गट  १  मधील धातूंपैकी हे सर्वांत जड व शेवटचे मूलद्रव्य आहे .  अणुक्रमांक  ( अणुकेंद्रातील प्रोटॉनांची संख्या ) ८७ .  याचे सर्व समस्थानिक  ( अणुक्रमांक तोच पण अणुभार भिन्न असलेले त्याच मूलद्रव्याचे प्रकार )  किरणोत्सर्गी असल्याने अस्थिर आहेत .  आतापर्यंत याचे  २२  समस्थानिक निर्माण करण्यात आले असून त्यांचे अर्धायुकाल  ( किरणोत्सर्गाची मूळची क्रियाशीलता निम्मी होण्यास लागणारा काळ ) ०· ००५  सेकंदापासून  २१  मिनीटांपर्यंत आणि द्रव्यमानांक  ( अणुकेंद्रातील प्रोटॉनांची व न्यूट्रॉनांची एकूण संख्या ) २०३  ते  २२४  आहेत . २२३  द्रव्यमानांकाच्या समस्थानिकाचा अर्धायुकाल सर्वाधिक म्हणजे  २१  मिनीटे आहे .  वितळबिंदू  २०º  से .  उकळबिंदू  ६४० º  से .  घनता  २ · ४  ग्रॅ ./ सेमी .३  विद्युत् विन्यास ( अणुकेंद्राभोवतील विविध कक्षांमधील इलेक्ट्रॉनांची संख्या )  २ ,  ८ ,  १८ ,  ३२ ,  १८ ,  ८ ,  १ .  संयुजा  ( इतर अणूंशी संयोग पावण्याची क्षमता दर्शवणारा अंक )  १ .

  

  इतिहास  :  डी .  आय् .  मेंडेलेव्ह यांनी त्यांच्या आवर्त सारणीच्या आधारे त्या काळी  (१८६९ )  अज्ञात असलेले एका – सिझियम हे मूलद्रव्य आवर्त सारणीतील अणुक्रमांक  ८७  या मोकळ्या असलेल्या जागी असावे , असा अंदाज केला होता .  शिवाय ते क्षारीय धातुगटात सिझियमाच्या खाली व अंदाजे  २२४  अणुभार असलेले व सातव्या आवर्तात असल्याने किरणोत्सर्गी असावे ,  असे प्रतिपादिले  होते .  निरनिराळ्या खनिजांपासून एका – सिझियम मिळविण्याचे पुष्कळ प्रयत्न असफल झाले . १९१३  मध्ये जे .  ए .  क्रॅन्सटन ,  १९२६  मध्ये ओ .  हान व जी .  हेव्हेशी आणि  १९३२  मध्ये एम् .  सी .  ग्युएबेन यांनी किरणोत्सर्गी खनिजांपासून फ्रान्सियम मिळविण्याचा प्रयत्न केला  परंतु त्यांना यश आले नाही . १९१४  मध्ये एस् .  मायर ,  व्हि .  हेस व एफ् .  पॅनेथ यांना असे आढळून आले की ,  ॲक्टि नि यम  (२२७ )  या मूलद्रव्यामधून मुख्यत्वे बीटा किरण उत्सर्जित होतात  परंतु काही वेळेला बीटा किरणाऐवजी  आ ल्फा कण  ( हीलियमाची अणुकेंद्रे )  उत्सर्जित होतात .  म्हणजे अणुक्रमांक  ८७  व अणूभार  २२३  असलेले मूलद्रव्य मिळते . १९१४  मधील एस् .  मे अ र इत्यादींच्या  निरीक्षणांच्या आधारे  १९३९  मध्ये पॅरिस येथील क्यूरी प्रयोगशाळेतील मारी क्यूरी यांच्या सहकारी मार्गाराइट पेरी ह्यांनी ॲ क्टिनियम  (२२७ )  पासून ॲ क्टिनियम  – के  (२२३ ) (Ac–k )  मूलद्रव्य प्रथम मि ळ विले .  

 89 Ac227 = 87Ac–k223 + 2He4

  

 फ्रान्स या आपल्या देशात शोधले गेल्याने त्यांनीच  १९४७  साली ॲ क्टिनियम  –  के हे नाव बदलून फ्रान्स च्या सन्मानार्थ त्याला फ्रान्सियम हे नाव दिले .  पूर्वी याला ‘ व्हर्जिनियम ’  वा ‘ व्हेरियम ’  अशी नावे होती आणि फ्रेड ॲ लिसन व एडगर जे .  मर्फी यांनी  १९३०  सालीच याचा शोध लावला होता, असे एके काळी मानले जात होते .

  

  आढळ  :  निसर्गात मुख्यत्वे याचा  २२३  द्रव्यमानांकाचा समस्थानिक युरेनियम व थोरियम यांच्या खनिजात आढळतो .  येथे फ्रान्सियम युरेनियम  (२३५ )  पासून किरणोत्सर्गी क्षयाद्धारे तयार झालेले असते .  निसर्गात ते अत्यल्प प्रमाणातच आढळते . १  टन युरेनियम खनिजात सु . ३ · ८ x १०–३  ग्रॅ . एवढे फ्रान्सियम आढळते आणि कोणत्याही एका वेळेस पृथ्वीच्या कवचात ते केवळ सु . ३०  ग्रॅ . एवढेच असते ,  असा अंदाज आहे .

  

  निर्मिती  : ॲ क्टिनियम  (२२ ७ )  मधून आल्फा कण बाहेर पडून फ्रान्सियम  (२२३ )  मिळते .  थोरियमावर उच्च ऊर्जेचे प्रोटॉन ,  ड्यूटेरॉन किंवा हीलियम आयन  ( विद्युत भारित अणू )  यांचा भडिमार केला असता फ्रान्सियमाचे  २११ ,  २१२ ,  २१८  ते  २२२  या द्रव्यमानां कां चे समस्थानिक मिळतात  मात्र ते वेगळे करणे जिकिरीचे असते .  रेडियमावर न्यूट्रॉनचा भडिमार करून कृ त्रि म रीत्या फ्रान्सियम  (२२३ )  पुढीलप्रमाणे मिळू शकते .  

 88 Ra226 +0N1 = 88Ra227 = 89Ac227β

 88A c227 = 87Fr223 +2He4

  

  गुणधर्म : फ्रान्सियमाचे सर्वच समस्थानिक अस्थिर असल्याने आणि त्यांचे अर्धायुकाल अल्प असल्याने कोणत्याही समस्थानिक वजन करता येईल एवढ्या प्रमाणात मिळू शकलेला नाही .  त्यामुळे फ्रान्सियमाचा फारसा अभ्यास होऊ शकलेला नाही .  फ्रान्सियम मऊ आणि अतिशय क्रियाशील धातू असून हिचे रासायनिक गुणधर्म पुष्कळ प्रमाणात ⇨ सिझियमाच्या गुणधर्मासारखे आहेत .  अवक्षेपण  ( विद्रावांमध्ये विक्रिया होऊन न वि र घळणारा साका बनण्याची क्रिया ) ,  विद्राव्यता  ( विरघळण्याची क्षमता )  व ⇨ आयन – वि नि यम इ .  बाबतींत फ्रान्सियमाचे इतर क्षारीय धातूंशी साम्य आहे .  फ्रान्सियमाची लवणे पाण्यात विरघळणारी आहेत .  अल्प अर्धायुकाल असलेल्या फ्रान्सियमाच्या काही समस्थानिकांतून आल्फा किरण बाहेर पडून ॲ स्टटीन  ( At )  हे मूलद्रव्य बनते .

  

  उपयोग : फ्रान्सियम पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने त्याचा उपयोग वैज्ञानिक संशोधनापुरताच होऊ शकतो .  फ्रान्सियमाच्या  २२३  व  २१२  या समस्थानिकांचे अर्धायुकाल अत्यल्प असल्याने त्यांचा किरणोत्सर्ग अपाय करण्या इतपत धोकादायक नाही .  त्यामुळे काही प्रकारच्या कर्करोगांच्या निदानाकरीता व चिकित्सेत त्यांचा उपयोग होणे शक्य आहे .  कर्करोग झालेल्या घुशीमध्ये स्नायुतील सर्वसाधारण ऊतकांऐवजी  ( पेशीसमूहांऐवजी )  फ्रान्सियम हे कर्काच्या गाठीतच गोळा होते ,  असे पेरी यांना आढळून आले आहे .  अशा प्रकारे हे मूलद्रव्य पुढे कधीतरी कर्करोगाच्या चिकीत्सेत उपयुक्त ठरू शकेल ,  असे दिसते .

  

 ठाकूर ,  अ .  ना .   घाटे ,  रा .  वि .