फ्रॅंक सत्ता :  मध्ययुगीन यूरोपातील जर्‌मॅनिक वंशाच्या लोकांची एक प्रबळ सत्ता .  इसवी सनाच्या तिसऱ्या शतकात फ्रॅंक लोक ऱ्हाईन  नदीका ठ च्या ऱ्हाईन लॅंड ह्या प्रदेशात वसाहत करून राहत असत .  त्यांच्यात तीन गट होते  :  सेलियन ,  रिपुरियन व चॅटी किंवा हेसियन .  सेलियन ऱ्हाईनच्या उत्तरेकडे आणि रिपुरियन दक्षिणेकडे राहत .  चॅटींच्या स्थानाविषयी स्पष्ट उल्लेख मिळत नाही .  हे गट स्वतंत्ररीत्या विकसित झाले .  सुरुवातीस त्यांनी रोमन सावर्मौमत्व मान्य केले हो ते .  त्यांच्यातील अनेकांनी रोमन सैन्यात दाखल होऊन युद्धांतही भाग घेतल्याचा उल्लेख आढळतो .  पुढे त्यांनी संयुक्तपणे   ⇨  गॉ ल वर हल्ले केले आणि ल्वार नदीच्या उत्तरेकडील गॉलचा बराच भाग पादाक्रांत केला  ( इ .  स .  ४२८ – ४८० ).

 रोमच्या पडत्या काळात फ्रॅंक सत्तेचा उदय झाला .  त्याचा पहिला उल्लेखनीय राजा पहिला क्लो व्हिस  ( कार .  ४८१ – ५११ )  हा मे रों व्हिजिअन वंशातील असून इ .  स .  ४८६ मध्ये त्याने रोमन सेनानी सा यॅ ग्रिअस याचा पराभव करून ल्वा र प्रांत मिळविला आणि फ्रॅंक सत्तेचा पाया घातला .  तसेच सेलियन व रिपुरियन यांत कायमचे ऐक्य घडवून आणले .  ॲलिमॅनी टो ळ्यां चा इ .  स .  ४९८ मध्ये पराभव करून ब र्गंडी ,  ब व्हेरिया वगैरे प्रदेशा मिळविले .  ह्याच मोहिमेत असताना त्याने खिस्ती धर्माचा स्वीकार केला . खिस्ती झाल्यामुळे क्लोव्हिसला चर्च चा  पाठिंबा मिळून त्याने जर्मनी ,  फ्रान्स इ .  प्रदेशांवर आपले वर्चस्व प्रस्तापित कले आणि पॅरिस येथे राजधानी स्थापन केली .  त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या चार मुलांत राज्याची वाटणी झाली .  त्यामुळे फ्रॅंक सत्ता कमकुवत होऊन इ .  स .  ७५२ मध्ये मेरो र्व्हि जिअन वंशाची सत्ता संपु ष्टा त येऊन कॅ रो लिंजिअन घराणे सत्तारूढ झाले .  हे घराणे जर्मन असून वंशपरंपरेने ऑस्ट्रे झाच्या फ्रॅंक राजसत्तेशी संबंधित होते .  इ .  स .  ७५२ मध्ये तिसरा पेपिन  ( पेपिन द शॉर्ट  –  बु टका पेपिन  – कार .  ७१४ – ६८ )  यास फ्रॅंक राजा म्हणनू निवडण्यात आले .  इ .  स .  ७५४ ते ७५६ मध्ये त्यांने लाँबर्डीचा पराभव करून पोपला वाचविले .  पिरेनीज पर्वतांवर कब्जा मिळवून त्याने फ्रॅंक सत्ता अधिकच मजबूत व सुरक्षित केली .  त्यांच्यानंतर त्याचा मुल गा  ⇨ शा र्लमे न ( कार . ७६८ – ८१४ )  गादीवर आला .  हा सवर्श्रेष्ठ राजा होय .  त्याने विद्यमान फ्रान्स – जर्मनीचा सर्व प्रदेश आपल्या ताब्यात आणला आणि खिस्ती धमार्चा पुरस्कार व प्रचार केला .  इ .  स .  ८०० मध्ये त्यास पोपने ‘ रोमन सम्राट ’  हा बहुमानदर्शक किताब देऊन राज्याभिषेक केला .  पवित्र रोमन साम्राज्याची ही सुरुवात होय .  शार्लमेनच्या मृ त्यु समयी फ्रँक सत्तेखाली जवळजवळ सर्व यूरोप खंड होता. शार्लमेननंतर  त्याचा मुलगा पहिला लूई गादीवर आला   तथापि व्हर्डनच्या तहान्वये  ( इ .  स .  ८४३ )  लूईचे साम्राज्य पहिला लोथेअर ,  लूई  द जर्मन व चार्ल्‌स द बाल्ड या तीन मुलांनी वाटून घेतले .  लोथेअरकडे इटली आणि ‌  जर्मनीचा काही भा ग व स म्राटपद आले   लूई द जर्मनला जर्मनी मिळाला आणि चार्ल्‌स द बाल्ड याच्या ताब्यात फ्रान्स आला .  पुढे मे र्से नच्या तहाने  ( इ .  स .  ८७० )  याही राज्यांचे आणखी विभाजन झाले .  लोथेअरचा वंश अखेर निष्प्रभ ठरला .  पश्चिमेकडील फ्रॅंक सत्ता चार्ल्‌स द बाल्डनंतर लवकरच संपुष्टात आली .  इ .  स .  ८८४ मध्ये त्याचा पुतण्या चार्ल्‌स द फॅट गादीवर आला   पण त्या च्या सरदा रां नी इ .  स .  ८८७ मध्ये त्यास पदच्युत केले .  चार्ल्‌स द बाल्डचा मुलगा चार्ल्‌स  ( चार्ल्स द सिम्पल – कार .  ८९३ – ९२२ )  पाच वर्षांच्या यादवीनंतर गादीवर आला .  त्यानंतरचे राजे नामघरी व दुर्बल निघाले आणि खरी सत्ता कॅपेट घराण्याकडे गेली .  इ .  स .  ९८७ मध्ये चौथ्या लूईच्या मृत्यूनंतर ह्यू  कॅपेट  ( ह्यू द ग्रेट  –  कार .  ९८७ – ९६ )  याच्याकडे राजसत्ता आली आणि स्वतंत्र फ्रॅंक सत्ता नष्ट झाली .

 पश्चिमेकडील फ्रॅंक राज्यांतून फ्रान्स या राष्ट्राचा उदय झाला   तर पूर्वेकडील फ्रॅंक राज्यांतून जर्मनीचा उदय झाला. फ्रॅंक म्हणजे स्वतंत्र असाही एक अर्थ मध्ययुगात व नंतरही प्रचलित होता .  त्याचे मूळ फ्रॅंक लोकांच्या स्वभावविशेषात आढळते.

 पहा : फ्रान्स ( इतिहास ).

 संदर्भ : 1 . Lasko, Peter, Frankish Power, London,  १९७१ .

          2 . Wallace-Hadrill, J. M. The Barbarian West :  400 -1000 , London,  1967 .

 देशपांडे ,  अरविंद