ॲझाइडे : R(N3)x असे सूत्र असणाऱ्या व हायड्रॅझोइक अम्‍लापासून (HN3) मिळणाऱ्या संयुगांचे नाव. वरील सूत्रातील R हा सामान्यत: कोणत्याही धातूचा, हायड्रोजनाचा किंवा हॅलोजनाचा अणू किंवा अमोनियम मूलक (निरनिराळ्या विक्रियांत स्थिर राहणारा पण सामान्यत: स्वतंत्र अस्तित्व नसणारा अणुगट), अल्किल किंवा ॲरिल यासारखा कार्बनी गट किंवा एखादा जटिल मूलक असू शकतो व x चे मूल्य R च्या संयुजेनुसार १, २, ३,… असते [→ संयुजा]. उदा., सोडियम ॲझाइड (NaN3), चांदीचे ॲझाइड (AgN3), शिशाचे ॲझाइड [Pb(N3)2], अमोनियम ॲझाइड (NH4·N3 ), क्लोर ॲझाइड (ClN3), आयोडीन ॲझाइड (IN3), मिथिल ॲझाइड (CH3N3), एथिल ॲझाइड (C2H5N3), फिनिल ॲझाइड (C6H53) हायड्रॅझाइनाचे ॲझाइड (N2H4·HN3).

 

काही ॲझाइडे स्फोटक असतात. उदा., शिशाचे ॲझाइड. टीएनटीचा स्फोट घडविण्यासाठी सुरुवातीचा विस्फोटक पदार्थ म्हणून ते मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. सोडियम ॲझाइड स्फोटक नसते. ते पाण्यात विद्राव्य (विरघळणारे) असते. शिशाचे ॲझाइड व इतर तशीच संयुगे बनविण्यासाठी कच्चा माल म्हणून सोडियम ॲझाइडाचा उपयोग होतो. म्हणून त्याला औद्योगिक महत्त्व आहे.

 

पहा : स्फोटक द्रव्ये.

मिठारी, भू. चिं.