सामाजिक वैद्यक : पहा रोगप्रतिबंधक आणि सामाजिक वैद्यक.