सलटिकॉव्ह, म्यिखईल : पहा : श्चेड्र्यिन (श्चेड्र्यिन), एन् .