उत्तरा : (उत्तराफाल्गुनी). भारतीय नक्षत्रमालिकेतील बारावे नक्षत्र. यात बीटा लिओनीस [डेनेबोला भोग १४७४७·२ शर १२ १६·५ अंतर ४३ प्रकाशवर्षे प्रत २·२३, → ज्योतिषशास्त्रीय सहनिर्देशक पद्धति प्रत] हा योगतारा (मुख्य तारा) व बीटा व्हर्जिनिस (झॅविजॅवा, प्रत ३·८) असे दोन तारे आहेत. याचा एक चरण (चतुर्थांश) सिंह राशीत व तीन चरण कन्या राशीत येतात. यातील दोन्ही तारे सिंहाकृतीच्या शेपटीच्या गोंड्यात दिसतात. या नक्षत्राची देवता अर्यमा व आकृती शय्या मानली आहे.

पहा : नक्षत्र.

ठाकूर, अ. ना.