फ्रिश (फ्री श ) ,  कार्ल फोन  :  (२० नोव्हेंबर  १८८६  –  ).  ऑस्ट्रियन प्राणिवैज्ञानिक .  मधमाश्या दिशा कशा ठरवितात व एकमेकी त संदेशाची देवाणघेवाण कशी करतात यांविषयी ,  तसेच माशांविषयी त्याचे महत्त्वाचे संशोधन केले आहे .  प्रा ण्यांच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तनाच्या तऱ्हा शोधून काढणे व त्यांचे संघटन  ( सुसू त्रीकरण )  करणे यांबद्दल त्यांना ⇨ नीकोलस टीनबर्जेन व ⇨ कोनरॅड लोरेन्ट्स यांच्याबरोबर  १९७३  सालचे वैद्यक किंवा शरीरक्रियाविज्ञान विषयाचे नोबेल पारितोषिक देण्यात आले .  मधमाश्या ,  इतर कीटक व मासे यांच्या फ्रिश यांनी केलेल्या व पक्ष्यांच्या इतर दोघांनी केलेल्या अभ्यासामुळे प्राणिवर्तनासंबंधीच्या शास्त्राचा पाया घातला गेला .  फ्रिश यांच्या कार्यामुळे प्राण्यांचे वर्तन व संवेदन  ( जाणिव )  यांविषयीच्या माहितीत भर पडून त्यांच्याकडे इतरांचे लक्ष वेधले गेले .

  

 फ्रिश यांचा जन्म व्हिएन्नाला आणि शिक्षण व्हिएन्ना व म्यूनिक विद्यापीठांत झाले .  म्यूनिक विद्यापीठाची पीएच् . डी .  पदवी मिळवि ल्यानंतर  (१९१० )  ते तेथेच प्राणिविज्ञानाचे प्राध्यापक झाले . १९२१  साली रॉस्टॉक  ( जर्मनी )  विद्यापीठा त ,  तर  १९२३  साली ब्रेस्लौ  ( पोलंड )  विद्यापीठात ते प्राणिवैज्ञानिक संस्थेचे संचालक झाले . १९२५  साली म्यूनिकला परतल्यावर त्यांनी रॉकफेलर फाउंडेशनच्या साहाय्याने तेथे अशीच एक संस्था उभारली  (१९३१ – ३२ ).  दुसऱ्या महायुद्धात ही   संस्था नष्ट झाल्यानंतर ते ग्रात्स  ( ऑस्ट्रिया )  विद्यापीठात गेले व युद्ध समाप्तीनंतर त्यांनी ब्रन्नविंकल  ( ऑस्ट्रिया )  येथील खाजगी प्रयोगशाळेत काम केले . १९५०  साली ते म्यूनिक विद्यापीठात परतले ,  तेथे ते  १९५८  साली सेवानिवृत्त झाले व शेवटी म्यूनिकमध्येच स्थायिक झाले .

  

 फ्रिश यांनी मासे ,  मधमाश्या व इतर किटक यांचा अभ्यास केला .  माशांचे त्यांनी  १९१०  च्या सुमारास संशोधन केले .  विसाव्या शतकारंभी मासे रंगांध असतात ,  असा समज होता  परंतु काही मासे तेजस्विता व रंग यांच्यातील फरक ओळखू शकतात व त्यां नुसार परि सराशी जुळवून घेतात ,  असे त्यांना आढळले .  रंगीत अन्न किंवा तशा प्रकारचे उद्दीपक वापरून माशांना रंग – संवेदन असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले .  माशांना ऐकू येते आणि काही माशांची आवाजातील फरक ओळखण्याची क्षमता व श्रवणशक्ती असामान्य असून यांबाबतीत मासे मानवाहून श्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी सुचविले .  माशांना वासाची जाणीव होऊ शकते असे त्यांना आढळले . १९३८  साली त्यांनी एक जखमी  मि न्नाऊ मासा त्याच्याच जातीच्या इतर माशांत सोडला. तेव्हा इतर माशांत घबराट निर्माण झाली .  ज ख मेतून बाहेर पडलेल्या रासायनिक द्रव्याच्या वासाची जाणीव झाल्यावर घबराट पसरल्याचे त्यांनी प्रयोगाद्वारे दाखवून दिले .

  

 इ .  स . १९२०  ते  १९५०  या काळात अतिशय कष्ट घेऊन त्यांनी मधमाश्यां चा प्रयोगांद्वारे अभ्यास केला .  त्यावरून त्यांनी मधमाश्या नाचाच्या  ( लयबद्ध हालचालींच्या )  भाषेद्वारे एकमेकींशी कसा संपर्क साधतात व संदेशा ची देवाणघेवाण कशी करतात ,  हे शोधून काढले .  हे नाच दोन प्रकारचे आहेत .  जिला नवा अन्नसाठा  ( उदा .  फुले )  आढळतो ,  ती मधमाशी स्वतः भोवती उलटसुलट वर्तुळाकर गिरक्या मारून अन्नसाठा पोळ्यापासून सु . ७५  मी . पेक्षा कमी अंतरावर असल्याचे सुचविते .  उलट पोट मागेपुढे हलविण्याचा इंग्रजी आठाच्या ( 8 ) आकाराचा दुसरा नाच करून ती अन्नसाठा सु . ७५  मी . पेक्षा अधिक अंतरावर असल्याचे सुचविते .  नाचाच्या वेगावरून अन्नसाठा किती आहे ,  हेही सुचविले जाते ,  कारण अन्नसाठा जसजसा घटतो तसतसा नाच मंद होत जाऊन थांबतो .  अशा तऱ्हेने पोळ्या तील मधमाश्यांना फुलांचे अंतर व दिशा कळते .  मधमाश्यांच्या प्रत्येक उपजातीच्या नाचाची भाषा वेगळी असते  ( उदा .  ऑस्ट्रियातील मधमाश्या वर्तुळाकार नाचा ने अन्नसाठा सु . ८०  मी . च्या आत असल्याचे ,  तर इटलीतील मधमाश्या याच नाचाने अन्नसाठा सु . ३६  मी .  च्या आत असल्याचे सुचवितात )  व तिचा अर्थ इतर उपजातींना लावता येत नाही .  यावरून हा नाच उपजतपणे या आनुवंशिकतेने येत असावा ,  शिक्षणाद्वारे नव् हे ,  असे त्यांचे मत आहे .  त्या सूर्याचा होकायंत्राप्रमाणे उपयोग करून घेतात .  ढगाआड असलेल्या सूर्याचे स्थान मधमाश्या आकाशातील ध्रुवित  ( एकाच प्रतलात कंप पावणाऱ्या )  प्रकाशाच्या दिशेवरून ठरवू शकतात ,  हे त्यांनी दाखवून दिले  (१९४९ ).  दिवसाच्या निरनिराळ्या वेळीच्या ध्रुवित प्रकाशाची तऱ्हा व आधीच पाहूल ठेवलेली भूवैशिष्ट्ये यां च्याद्वारे त्या पोळ्याकडे परत येऊ शकतात ,  असेही त्य नी सुचविले .  मात्र मधमाश्यांचा नाच व अन्नाचा शोध यांमध्ये वरील प्रकारचा संबंध नसावा  तसेच नाच खरा असला ,  तरी अन्नाच्या शोधासाठी त्या वासाचा अधिक वापर करतात ,  असे अलीकडचे मत आहे .  तथापि फ्रिश यांच्या अभ्यासामुळे मधमाश्यांच्या वर्तनासंबंधीच्या काही गैरसमजुतीचे निराकरण झाले .  कीटक रंगीत पाक ळ्यांकडे आकर्षित होतात व मधमाश्या रंगांध असतात यांतील विरोधाभास उघड करून मधमाश्यांना रंगविषयक संवेदन असते  मात्र वर्णपटातील तांबड्या भागातील प्रकाश त्या पाहू शकत नाहीत ,  हे मत प्रस्थापित झाले  मात्र त्या जंबु पार  ( दृश्य वर्णपटातील जांभळ्या रंगापलीकडे अदृश्य )  प्रकाशही पाहू शकतात .  मधमाश्यांना सुवासांतील फरक कळतो व त्यांचे गंधज्ञान माणसासारखे असते आणि त्या अगदी जवळच्या वासांतील फरक ओळखू शकतात  तसेच त्यांचे चवीचे ज्ञान माणसाहून कमी असते ,  असे फ्रिश यांचे मत आहे .  मधमाश्यांना विविध वास व चवी यांतील फरक ओळखण्याचे शिक्षणही देता येते ,  असेही त्यांनी प्रतिपादिले होते  (१९१९ ).

  

 फ्रिश यांचा आचारशास्त्रीय वा वर्तनशास्त्रीय  ( नैसर्गिक स्थितीमध्ये प्राण्यांच्या वर्तनाचा तुलनात्मक करणाऱ्या शास्त्राचा )  अभ्यास हा   कीटक व प्राणी यांचा असला ,  तरी त्यातून निघालेले निष्कर्ष मानवी वर्तनाला ही लावता येतील ,  असे मत आहे .   

  

 फ्रिश यांनी अनेक पुस्तके लिहिली असून त्यांपैकी पुढील महlत्त्वाची आहेत : द डान्सिंग बीज  (१९५५ ),  ऑन द लाइफ द बी  (७  वी आवृत्ती ,  १९६४ ),  मेम्वॉर्स ऑफ अ बायॉलॉजिस्ट  ( दुसरी आवृत्ती ,  १९६२ ),  डान्स लँग्वेज ॲ न्ड ओरिएंटेशन ऑफ बीज  (१९६५ )  आणि बीज  :  देअर व्हिजन ,  केमिकल सेन्सेस ॲ न्ड लँग्वेज  (१९७१ ).   

  

 बाल्झान फाउंडेशन पारितोषिक  (१९६३ ),  अमेरिकेच्या नॅशनल ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेसचे परदेशी सदस्यत्व  (१९५१ ),  रॉयल सोसायटीचे सदस्यत्व  (१९५४ )  इ .  सन्मान त्यांना मिळाले आहेत .   

  

 पहा  :  प्राण्यांचे वर्तन .   

 ठाकूर ,  अ .  ना.