सा : (लॅ. स्पॅथोलोबस रॉक्सबर्घाय कुल-लेग्युमिनोजी). ह्या काष्ठयुक्त मोठ्या वेलीचा प्रसार प. हिमालयाच्या पायथ्याच्या सखल भागात आणि मलबार, कारवार, साष्टीच्या कोकणातील इतर टेकड्या श्रीलंकेपर्यंत झालेला आहे. पाने संयुक्त, एकाआड एक त्रिदली दले मोठी, अंडाकृती बाजूची दले तिरपी [→ पान] फुले लहान, पांढरी किंवा लाल असून जानेवारी- फेब्रुवारीत परिमंजरीवर (शाखायुक्त फुलोऱ्यावर) येतात. शिंबा (शेंग) मखमली आच्छादनाची, गर्द लाल-तपकिरी, ७-१५ सेंमी. लांब सेंमी. रुंद असून तिच्यात एकच बी असते. [→ लेग्युमिनोजी].

फलसानच्या सालीचा काढा जलोदर, कृमी, पचनाच्या तक्रारी वगैरेंवर गुणकारी असून तो सर्पविषावर उपयुक्त आहे, असे म्हणतात. मुळांमध्ये रोटेनॉन हे कीटकनाशक संयुग एक टक्का असते. सालीपासून चांगला बळकट धागा मिळतो व तो लाकडाच्या मोळ्या बांधण्यासाठी वापरतात. मलबारात त्याचा उपयोग सामान्यपणे भाताच्या पेंढ्या बांधण्यासाठी करतात. त्याच्यापासून दोर व दोऱ्या बनविता येतात.

जमदाडे. ज. वि.