इ (e) : गणितातील एक महत्त्वाची संख्या. ऑयलर (१७०७–८३) या गणितज्ञांनी e ही संख्या शोधून काढली. लॉगरिथमाचा आधारांक [→ गरिथम] म्हणून e चा उपयोग करणे सोयीचे ठरेल असे त्यांनी प्रतिपादिले. एखाद्या अभिसारी श्रेणीच्या [→ श्रेढी]साहाय्याने एका नवीनच संख्येची व्याख्या करता येते याचे e हे उत्तम उदाहरण होय. हरमाईट यांनी e ही संख्या, परिमेय (पूर्णांकाच्या गुणोत्तराच्या स्वरुपात मांडता येतात अशा संख्या)सहगुणक (समीकरणातील बदलत्या राशींचे म्हणजे चलांचे गुणक)असलेल्या कोणत्याही बैजिक समीकरणाचा निर्वाह (समीकरण सोडवून काढलेले उत्तर) असू शकत नाही, म्हणजेच e ही बीजातीत संख्या आहे हे सिद्ध केले. जर , , … ही अशी श्रेणी घेतली की, जिचे वे पद

= १ + + + … + आहे, (प! = १.२.३… ),
१! २! !

तर कोणत्याही साठी < प+ आणि २ < < ३ असे दाखविता येते. म्हणजेच ही श्रेणी एकदिक् वर्धिष्णू (कधीच कमी होत न जाणारी) आणि ऊर्ध्वबंधित (वरच्या बाजूस मर्यादा असलेली) आहे. गणितीय विश्लेषणातील एका प्रमेयानुसार अशी श्रेणी अभिसारी असते. म्हणजेच

सीमा प अस्तित्वात असून [→ अवकलन व समाकलन]ती २ व ३ यांच्या दरम्यान असली पाहिजे. या सीमेस [→ अवकलन व समाकलन]
प→∞

ती २ व ३ यांच्या दरम्यान असली पाहिजे. या सीमेसच e म्हणतात. यावरुन e चे मूल्य पाहिजे तितक्या काटेकोरपणे, इच्छित दशांश स्थळापर्यंत काढता येते. पण अगदी पूर्ण बरोबर असे e चे मूल्य काढणेही शक्य नाही (e = २·७१८२८…).

e ही परिमेय संख्या नाही हे पुढीलप्रमाणे सिद्ध करता येते.

समजा, तशी ती असून e = असेल (, पूर्णांक), तर
= १ + + + +….+ + +      …
१! २! ३! म! ( + १!)
∴(!) =   (!) [ १+ + +……+ ] +
१! २! !
(!) [ + ……]
( + १)!

यामध्ये डावीकडे पूर्णांक असून उजवीकडे मात्र पहिला भाग पूर्णांक, तर दुसरा भाग अपूर्णांक आहे. हे अशक्य आहे, म्हणजेच e परिमेय असू शकणार नाही.

ऑयलर यांनी परंपरित अपूर्णांकाच्या (ज्याचे स्वरुप एक पूर्णांक अधिक एक अपूर्णांक, या अपूर्णांकाच्या छेदात परत एक पूर्णांक अधिक एक अपूर्णांक व असेच पुढे चालू असते) स्वरूपात e चे मूल्य सिद्ध केले, ते मूल्य असे

e = २ +             १
१+            २
२+            ३
३+              ४
४ …
स्वाभाविक लॉगरिथमाची व्याख्या, लॉग क्ष = ʃ क्ष dट अशी करतात. क्षच्या ज्या मूल्यासाठी लॉग क्ष= १ असेल, त्याला e म्हटले,
तर लॉग e = १ होईल यावरून e = सीमा ( १+ ) = १   + + + …. असे दाखविता येते. म्हणजेच ऑयलर
प→∞ १! २!

यांची e ही संख्याच स्वाभाविक लॉगरिथमाचा आधारांक होय.

ऑयलर यांनी eiथ = कोज्या + i ज्या , (i = √ – १), हे सूत्र सिद्ध केले. त्यावरून ज्या , कोज्या इत्यादींची मूल्ये च्या घातश्रेढीच्या स्वरूपात प्रस्थापित करता येतात [ ⟶ त्रिकोणमिती ]. तसेच वरील सूत्रात = π असा आदेश करून (मूल्य घालून) e = – १ हा e आणि π या दोन बीजातीत संख्यांमधील संबंध प्रस्थापित होतो.

आगाशे, क. म.