कर्णपूरण: (आयुर्वेद). एक उपचार कानात औषधी तेल घालणे. कानाचे विकार, डोक्याच्या हाडांचा भंग यांत कर्णपूरण उपयुक्त. कानात घातल्यावर कानाच्या मुळाशी चोळावे. शंभर अंक मोजेपर्यंत इतका काळ (मात्रा) कानात ते तेल ठेवावे.

जोशी, वेणीमाधवशास्त्री

Close Menu
Skip to content