बाल्टीस्लाव्हिक भाषासमूह : पहा बाल्टिक भाषासमूह; स्लाव्हिक भाषासमूह.