व्हीनस : एक प्राचीन पौराणिक रोमन देवता. इ. स. पू. तिसऱ्या शतकापासून ⇨ ॲफ्रोडाइटी ह्या ग्रीक देवतेचेच व्हीनस हे रोमन रूप मानले जाऊ लागले. पहिल्या प्यूनिक युद्धाच्या वेळी (इ.स.पूर्व २६४ – २४१) रोमनांना ॲफ्रोडाइटी ह्या देवतेचा परिचय सिसिलीमध्ये झाला. तिथे माउंट एरिक्सवर तिचे मंदिर होते. व्हीनसचा निर्देश असलेले आरंभीचे जे कोरीव लेख मिळतात, त्यांत तिच्या नामनिर्देशात इतर काही देवतांच्या नावांची जोड दिलेली दिसते. उदा. व्हीनस लोव्हिआ, व्हीनस केर्रिआ. लोव्हिआ ह्या शब्दाने रोमन देवता-समूहातील सर्वश्रेष्ठ देवाचा निर्देश होतो, तर केर्रिआ ह्या शब्दाने कीरीस ह्या देवतेचा निर्देश होतो. या जोडनावांच्या देवदेवतांचे विशिष्ट स्वभावधर्म व्हीनसमध्ये सामावले असल्याचे मानले जाई. ह्याचाच अर्थ, व्हीनस ही आरंभी स्वतंत्र देवता नसावी. त्यामुळेच पुढे सर्वसाधारणपणे प्रेमाची देवता म्हणून तिला मान्यता मिळाली आणि तिच्या ह्याच भूमिकेवर लॅटिन कवींनीही विशेष भर दिला. तथापि प्रेमाची देवता म्हणूनही तिची भूमिका मुळात मऱ्यादित होती. समाजाने घालून दिलेल्या चौकटीत जे प्रेम योग्य प्रकारे बसेल, अशा प्रेमाला संरक्षण देणे, ही त्या भूमिकेची सीमा होती. तथापि रोममध्ये तिचा जो संप्रदाय निर्माण झाला, त्याने व्हीनसला बहुविध भूमिका बहाल केल्या. रोममधील तिचे सर्वांत प्राचीन मंदिर इ. स. पू. २९५ मध्ये बांधण्यात आले आणि त्या बांधकामाचा खर्च व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध झालेल्या स्त्रियांवर बसवलेल्या दंडाच्या रकमांतून भागविण्यात आला. इ. स. पू. दुसऱ्या शतकात रोममधील गणिका आपणास सौंदर्य, चातुर्य मिळावे, म्हणून व्हीनसची पूजा करु लागल्या. पुढे इतर संदर्भातील तिचे महत्त्वही वाढीला लागले. व्हीनसचे उपर्युक्त मंदिर ईडाइल (रोममधील एक अधिकारी) क्विंटस फेबिअस गुर्गेस ह्याने बांधले, कारण अधिकारपदानुसार कर्तव्यपालन करण्याच्या बाबतीत व्हीनसने त्याच्यावर अनुग्रह दाखवून साहाय्य केले, अशी त्याची श्रद्धा होती. दुसऱ्या प्यूनिक युद्धाच्या काळात (२१८-२०१ इ. स. पू.) रोमनांची संरक्षक देवता म्हणून ती ओळखली जाऊ लागली, असे दिसते.

सिसिलीतील मौंट एरिक्सवर असलेले ॲफ्रोडाइटीचे मंदिर रोम शहराच्या संस्थापकांचा पूर्वज इनीअस ह्याने बांधले, अशी आख्यायिकाही प्रसृत झाल्यामुळे तिचेच एक रूप मानली गेलेली व्हीनस रोमच्या इतिहासाशी आरंभापासूनच निगडित झाल्याचे दिसते. रोम शहराची उभारणी रोम्यूलसने केली अशी आख्यायिका आहेच, पण अनेकदा रोम्यूलसबरोबर रेमूस ह्या त्याच्या भावाचा निर्देश येतो. रोम्यूलस आणि रेमूस हे दोन भाऊ न्यूमिटारची कन्या रिआ सिल्व्हिया हिचे पुत्र आणि मार्स हा रोमन युद्धदेव त्यांचा पिता असेही उल्लेख आढळतात. इ. स.च्या पहिल्या शतकापासून रोमच्या नाण्यांवर व्हीनसचे मस्तक कोरले जाऊ लागले. राजकीय मनीषा बाळगूनही तत्कालीन लोक व्हीनसची पूजा करीत. ॲफ्रोडाइटी ही निसर्गदेवता म्हणूनही पुजली जात असावी आणि व्हीनसकडेही ती भूमिका रोम सोडून इतरत्र काही काळ आली असावी.

प्रेमदेवता आणि सर्व सजीवांची माता म्हणून कवींनी तिचे गुणगान गायिले. व्हीनसच्या अनुग्रहामुळे सर्व जीव अधिक सुखाचे जीवन जगू शकतात, युद्धे संपुष्टात येतात, तिच्या कृपेने पतिपत्नीचे मीलन होते, त्या-त्या वर्गातील सजीवांचे प्रजनन होते. त्याचप्रमाणे तिच्या प्रभावाने वसंत ऋतूत झाडांना सुंदर पालवी फुटते, समुद्र माशांनी भरून जातो, पक्षी आकाशात उडू शकतात, प्रत्येक सजीवाला नवे जीवन मिळते कारण व्हीनस जीवनावर आणि परस्परांवर प्रेम करण्याची प्रेरणा देते, अशी व्हीनसची महती वर्णिली गेली आहे.                          

कुलकर्णी, अ. र.