(महालता : असंगत अंतर्रचना : (अ) कांचनाच्या एका जातीच्या खोडाचा आडवा छेद (आ) पोपटवेलीच्या अर्ध्या खोडाचा आडवा छेद (इ) काँब्रेटम हार्टमॅनिॲनमच्या खोडाच्या आडव्या छेदाचा भाग :) (१) प्रकाष्ठ, (२) परिकाष्ठ, (३) निकाष्ठ-किरण, (४) मृदूतक.

महालता : (लॅ. लायना). लहानमोठ्या जंगलांत वृक्षावर चढत जाऊन शेवटी त्यांच्या माथ्यावरही आपला पर्णसंभार सूर्यप्रकाश मिळविण्यास अनुकूल असा पसरविणाऱ्या मोठ्या, जाडजूड, काष्ठमय, पण वृक्षाप्रमाणे स्वतः ताठ आणि सरळ वाढू न शकणाऱ्या, दुर्बळ खोडाच्या वेलींना ‘महालता’ म्हणतात. सर्वसाधारणतः नाजूक व लहान वेलींची (लतांची) काही सामान्य शारीरिक लक्षणे महालतांत आढळतात तथापि यांच्या विशेष लक्षणांमुळे यांना निराळे नाव पडले आहे. या सर्व वेली जमिनीतून आपापल्या मूळांद्वारे पाणी व खनिजे घेतात व इतर झाडांचा (किंवा कोणत्याही सापेक्षतः अधिक बळकट वस्तूंचा ) फक्त आधार घेतात. शरीरात आधार-ऊतकांचा (कठीण आवरणाच्या ऊतकांचा म्हणजे समान रचना व कार्य असलेल्या कोशिकांच्या-पेशींच्या-समूहांचा) विकास न झाल्याने त्या बाबतीतले परावलंबित्व दुसऱ्या पूर्ण स्वावलंबी वनस्पतीशी सहकार्य करून त्या सहजीवन चालवितात. वनस्पतीतील अनुयोजनेचे (जुळवून घेण्याचे) हे एक उदाहरण आहे. यामुळे वेली परिस्थितीशी समरस होतात. यांचा सर्व पृष्ठभाग खरबरीत किंवा रेषांकित असल्याने त्या आधारावरून सहज घसरून पडत नाहीत तसेच प्रकाशाकडे जलद चढत जाण्यास लांब कांडी व अन्नाची ने-आण करण्यास वाहक ऊतके [⟶ वाहक वृंद] अधिक कार्यक्षम असतात. जवळपासच्या आधाराला चिकटण्यास किंवा बिलगण्यास यांपैकी काहींना विशिष्ट अंगे व उपांगे (मुळे, ताणे, काटे, आकडे इ. ) असतात, तर कित्येक आधाराभोवती आपल्या संवेदी (बाह्य चेतना ग्रहण करून प्रतिसाद देणाऱ्या) खोडाने गुंडाळत वर चढू शकतात. खोडाच्या किंवा प्रतानाच्या (ताण्याच्या) टोकाजवळचा भाग अधिक संवेदी असल्याने त्याचा जवळच्या आधाराशी संपर्क येतो, त्या वेळी प्रत्यक्ष संपर्क न झालेली बाजू अधिक जलद वाढल्याने आधाराभोवती गुंडाळण्याची प्रक्रिया चालू होते, तसेच तेथे खोडाच्या टोकाची गुरुत्वाकर्षणाविरुद्ध आणि प्रकाशाकडे वाढत जाण्याची प्रवृत्ती असल्याने ती वेल वरवर चढते. वेलीचे खोड जसजसे जून होते, तसतसे  आत  झालेल्या  द्वितीयक प्रकाष्ठ वाढीमुळे [⟶ शारीर, वनस्पतींचे] ते कडक दोराप्रमाणे आधारास पकडून ठेवते. आधाराभोवती गुंडाळण्याची दिशा डावीकडे किंवा उजवीकडे असते. डावीकडे (घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेप्रमाणे) असल्यास ती वेल ‘ उजवी किंवा दक्षिणावर्ती ’ (उदा., गुळवेल, विलायती वाकुंडी इ.) व याउलट दिशेने वेटोळे घालीत चढणाऱ्या वेलीस ‘ डावी किंवा वामावर्ती ’ (उदा., घेवडा) म्हणतात.

प्रतान हा आधाराला पकडून ठेवण्यास फार उपयुक्त असा बारीक, तारेप्रमाणे, संवेदी, हिरवा व नाजूक अवयव असतो. हा खोड, फांदी, पान, फुलांचा देठ किंवा फुलोऱ्याचा अक्ष इत्यादींच्या रूपांतराने बनलेला असतो. खोडाच्या संवेदी टोकाप्रमाणेच हा स्पर्शसंवेदी असल्याने आधाराशी संपर्क येताच, तो त्याभोवती जलद गुंडाळत वाढतो आणि पुढे पुढे तो कडकही बनल्याने त्याची पकड बळकट होते तो लवचिक असल्याने वाऱ्यामुळे होणाऱ्या वेलीच्या हालचालीने न तुटता बिलगून राहतो आधाराशी संपर्क न झाल्यास त्याची वाढ खुंटते. लहान संवेदी आकड्यासारख्या (उदा., हिरवा चाफा) उपांगांनी चढण्याचा हेतू साध्य होतो, तसेच आकड्यासारखे कठीण काटेही (उदा., वेत, बुगनविलिया) आधारास उपयुक्त असतात. काही प्रतानांची टोके नख्यांप्रमाणे (उदा., बिग्नोनिया अँगुई-कॅटी) असून त्यांच्या आधाराने वेल खूप उंच इमारतीवरही चढते.

महालता  सर्वसाधारणपणे पुढील कुलांत विशेषतः आढळतात : ⇨ लेग्युमिनोजी, ⇨ बिग्नोनिएसी, ⇨ मालपीगीएसी, ⇨ मेनिस्पमेंसी व ⇨ सॅपिंडेसी. त्यांच्या खोडांवर व फांद्यांवर पडणारा दाब, त्यांची ओढाताण किंवा पिळवटणे यांसारखे ताण अनियमितपणे पडल्याने त्यांची अंतर्रचना व बाह्यरूप असंगत (अनित्य) बनते. ह्या अवयवांची जाडी वाढताना नवीन बनणाऱ्या द्वितीयक ऊतकात विविधता आढळते याचे कारण ⇨ ऊतककर व त्याने बनविलेल्या ⇨ प्रकाष्ठ, ⇨ परिकाष्ठ व ⇨ मृदूतक यांचे प्रमाण व स्थान यांत असंगती आढळते. उदा., (१) नीटम [⟶ नीटेलीझ ] या प्रजाती एका महालता जातीत [नीटम उला] खोडात पुनःपुन्हा बाहेरच्या बाजूस बनलेल्या ऊतककराच्या वलयापासून आतील बाजूस संलग्न वाहक वृदांची वलये बनतात. ⇨ सायकस व ⇨ मेनिस्पर्मेसी कुलांतील वेलीत अशीच वलये पुनःपुन्हा बनतात. (२) कांचनाच्या एका जातीच्या [आ.(अ)] खोडात द्वितीयक ऊतकांची निर्मिती ऊतककरांच्या वलयामध्ये फक्त दोनच बिंदूंपासून झाल्याने खोड हळूहळू सपाट पट्ट्याप्रमाणे बनते. (३) सापसंद व ⇨ पोपटवेलीच्या खोडांत [आ.(आ)] ऊतककरापासून प्रकाष्ठ आणि परिकाष्ठ यांशिवाय निकाष्ठ-किरण (भेंडापासून निघणारे मृदूतकाचे पदर) विस्तृतपणे बनल्याने प्रकाष्ठस्तंभ खंडित बनतो. (४) ⇨ गारदळकाँब्रेटम हार्टमॅनिॲनमच्या [आ.(इ)] खोडांत ऊतककरापासून मधून मधून आतील बाजूस परिकाष्ठ बनल्याने पुढे प्रकाष्ठात त्यांची सरमिसळ दिसते, त्यास ‘अंतराप्रकाष्ठीय परिकाष्ठ’ म्हणतात. [⟶ शारीर, वनस्पतींचे].


लता : आरंभी म्हटल्याप्रमाणे महालतांची काही सामान्य  लक्षणे  दर्शविणाऱ्या  परंतु  नाजूक  व  ओषधीय [⟶ ओषधि] वेलींना ‘लता’ म्हणतात, त्याची काही प्रमुख लक्षणे पुढे दिली आहेत. ज्यांना आधारावर चढण्यास विशेष प्रकारचे उपांग नसते पण आधाराभोवती फक्त वेढे देत जाणारे खोडच चढण्यास सहाय्यभूत होते, त्यांना ‘वलयिनी’ म्हणतात. (उदा., कामलता, गोकर्ण, घेवडा, चवळी, गारवेल इ.) परंतु प्रताने, आकडे, मुळे इ. साधनांनी आधाराला चिकटून चढत जाणाऱ्या नाजुक वेलींना ‘आरोहिणी’ म्हणतात. प्रतान कोणत्याही इंद्रियाच्या रूपांतराने बनलेला अवयव असतो, हे त्याचा इतर अवयवांशी असलेला संबंध ध्यानात घेता सहज कळून येते त्याची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत : (१) खोड अगर फांदीचे रूपांतर उदा., द्राक्षवेल, कृष्णकमळ (२) पान, दल, देठ, उपपर्ण, पर्णाग्र इत्यादींचे रुपांतर अनुक्रमे उदा., लाख, वाटाणा, मोरवेल, चोपचिनी, कळलावी (३) फुलांचे अक्ष उदा., अँटिगोनॉन, कपाळफोडी (४) काकडी व तत्सम वनस्पतींच्या वेलींच्या प्रतानांबद्दल मतभेद आहेत तथापि ती पानांची रूपांतरे असावीत, असे अनेकजण मानतात.

मिरी, ⇨ नागवेली, इंडियन आयव्ही [⟶ आयव्ही] इत्यादींच्या खोडावरची वायवी आगंतुक मुळे भिंतीस वा इतर खोडास चिकट स्त्रावामुळे चिकटतात किंवा आधारावरच्या चिरांमध्ये किंवा खाचांत शिरून तेथे चिकटून पकड घेतात. काही अशा विशेष प्रकारच्या मुळांच्या टोकांस चकतीसारखी उपांगे येतात व ती चिकटण्यास सहाय्यभूत होतात. ⇨ अमरवेली या जीवोपजीवी (दुसऱ्या वनस्पतीवर उपजीवीका करणाऱ्या) बारीक वेलीची सूक्ष्म शोषके (मुळे) आश्रय वनस्पतींच्या खोडात शिरून अन्नरस घेतात शिवाय त्यामुळे वेलीला आधार मिळतो.

काही दुर्बल क्षुपे (झुडपे) आपला भार इतर क्षुपांवर किंवा कुंपणावर टाकतात. त्यांच्या केसाळ, काटेरी किंवा अन्य प्रकारांनी खरबरीत असलेल्या खोडां-फांद्यांमुळे ती कमीजास्त प्रमाणात बिलगून वाढतात असा आधार न मिळाल्यास त्यांच्या फांद्या परस्परांत गुंतून त्यांच्या जाळ्या बनतात (उदा., घाणेरी, करवद, नेपती इ.). यांना ‘संमर्दी’ म्हणतात. वर चढण्यास संधी न मिळाल्यास खाली जमिनीवरच सरपटत वाढणाऱ्यांना ‘प्रसर्पी’ म्हणतात यांना आगंतुक मुळे नसतात संधी मिळाल्यास त्या वेलीप्रमाणे वर चढतात (उदा., गारवेल, टरबूज इ.). जमिनीसरपट वाढणाऱ्या पण कधीच न चढणाऱ्यांना ‘वीरुधा’ (प्रणत) म्हणतात (उदा., घोळ, नीलपुष्पी इ.).

वर वर्णन केलेल्या वृक्ष-वेल-संबंधाच्या सहजीवनांत आश्रय वृक्ष किंवा झुडपाचा काही फायदा नसून उलट तोटा असतो. वेलीच्या पानांचे छप्पर कधी मूळच्या आश्रय वनस्पतींच्या पानांवर पसरून त्यांना झाकून टाकते. त्यामुळे त्यांची अन्ननिर्मिती थांबून वाढ मंदावते तशात वेलीच्या ओझ्याने आश्रय वनस्पतीच्या फांद्या मोडून पडतात कधी तर सर्वच वृक्ष मोडून पडून नाश पावतो.

पहा : खोड परिस्थितिविज्ञान पान मूळ-२ शारीर, वनस्पतींचे.

संदर्भ : 1. Dutta, A. C. A. Class-Book of Botany, London, 1959.

            2. Harder, R. and others, Trans, Bell, P. Coombe, D. Strasburger’s Textbook of Botany,London, 1965.

            3. Wilson, C. L. Loomis, W. E. Botany, New York, 1957.

  परांडेकर, शं. आ.