द्रव्यमानांक : एखाद्या अणूचे द्रव्यमान ⇨ आणवीय द्रव्यमान एककाच्या परिमाणात व्यक्त केले असता जी संख्या येईल तिच्या अगदी लगतच्या पूर्णांकास त्या अणूचा द्रव्यमानांक असे म्हणतात ( चिन्ह A). प्रचलित कल्पनेनुसार,

A = अणुकेंद्रातील मूलकणांची एकूण संख्या.

यावरून

द्रव्यमानांक = अणुक्रमांक ( अणुकेंद्रातील प्रोटॉनांची संख्या) + अणुकेंद्रातील न्यूट्रॉनांची संख्या.

द्रव्यमानांक सामान्यत: अणूच्या चिन्हाच्या डोक्यावर पुढे किंवा मागे लिहितात. उदा., O16 किंवा 40K.

पुरोहित, वा. ल.